Р.Зәйдулланың “Татарча өйләнү” спектакленең премьерасы

Район мәдәниятйорты, мәдәниятучаклары, пандемия кысаларындабулугакарамастан, коллективларбеләнэшләүләрен, тамашачыларбеләнаралашуларынтуктатмадыларһәмтуктатмыйлар.
Замананыңагышы, вакыйгалармәдәниятөлкәсендәдәхалыкбеләнаралашуныңяңатөрләрен, яңаалымнарынкулланунытәлабитә. Районыбызныңхалыктеатрыдабукысалардан, тәләбләрдәнчиттә кала алмый. Халык театры 2019 нче ел агышындаМ.Кәримнең “Ай тотылгантөндә” трагедиясынсәхнәләштерептамашачыларынатәгъдимитте. 2020 нчеелда театр КәбирАкбашның 2 пәрдәлек “Сипкеллекыз” музыкалькомедиясын онлайн формадатамашачыларкарамагыначыгарды.
Театр бүгендәижадиэшендәвамитә. Шулуңайдантамашачыларынатагы да беряңаРкаилЗәйдулланың 2 пәрдәдәнторган “Татарчаөйләнү” пьесасыбуенчасәхнәләштерелгәнкомедиясынтәгъдимитә. Спектакльдәтеатрныңяшьһәминдекүпспектакльләрдәкатнашыптамашачыларыбызныңяратуынһәмалкышларыняулаганүзешчәнартистларыбызкатнаша.
15 апрель 19 сәгатьтә “Татарчаөйләнү” спектакленеңпремьерасынарәхимитегез! Хакы- 200 сум.

 

Колличество просмотров статьи: 20

asdf